Trang nhất
 
 
Thông tin-Sự kiện
 
 
Kỹ Thuật Chăn Nuôi
 
 
Thông Tin Chăn Nuôi
 
 
Gương Mặt
 
 
Thông Tin Thị Trường
 
 
Hỏi - Đáp
 
 
Thư Giãn
 
 
Rao Vặt
 
Kỹ Thuật Chăn Nuôi
> Dinh Dưỡng
1/9/2009 09:03:12
Chế dộ dinh dưỡng cho heo từ khi phối giống 3 tuần đến khi sinh/ Nutritional regime for sow 3 weeks post- insemination to prior-parturition
Việc tăng lượng cám cho heo một tháng trước khi sinh cần phải hết sức chú ý. Nếu heo nái có thể trạng tốt, không quá gầy thì không cần thiết tăng lượng thức ăn trước khi sinh. Heo nái vào giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai nếu tăng trọng quá nhiều sẽ có nguy cơ cao bị các rối loạn trước khi sinh hoặc dễ bị loại thải sớm do các bệnh lý liên quan đến chân

Lượng thức ăn cung cấp cho heo nái trong thời kỳ mang thai không nhất thiết phải cố định là bao nhiêu kg. Để xác định lượng thức ăn cần thiết cho heo nái, bắt đầu từ tuần thứ 3 sau khi phối giống, ta cần biết thể trọng của heo thật chính xác.

Điều chỉnh lượng thức ăn nên tiến hành 1 tuần một lần. Nếu điều chỉnh lượng thức ăn 1 tuần 2 lần thì ta chưa kịp nhận thấy hiệu quả của lần điều chỉnh trước. Nếu 2 tuần mới điều chỉnh thì quá lâu. Mỗi lần điều chỉnh nên thực hiện với mức cơ bản khoảng 500g là tốt nhất. Lượng thức ăn tối thiểu để duy trì, bảo đảm sức khỏe của heo nái điều chỉnh theo mùa được đánh giá rất thích hợp: mùa đông 2,0 kg và mùa hè 1,6 kg thức ăn hỗn hợp đang sử dụng. Bào thai bắt đầu tăng trưởng nhanh sau 80 ngày.

Mức cân nặng của heo nái một tháng trước khi sinh tăng khoảng 20 kg, thời gian còn lại đến khi sinh tăng khoảng 15 kg, điều này cho thấy 15 kg đó là thể trọng của bào thai. Trong thời gian này trường hợp tăng thể trọng 60 kg thì mức tăng khoảng 40 kg cho tới một tháng trước sinh, một tháng còn lại đến lúc sinh tăng 20 kg.

Heo nái trong thời kỳ cho sữa cần rất nhiều năng löôïng vaø dinh döôõng ñeå taïo söõa nuoâi con vì theá ôû giai ñoaïn nuoâi con, tuøy theo theå traïng vaø soá con nuoâi, caàn cung caáp cho naùi moãi ngaøy töø 4 ñeán 8 kg thöùc aên daønh cho naùi nuoâi con. Neáu khoâng coù cheá ñoä dinh döôõng ñuùng trong thôøi kyø naùi cho söõa nuoâi con, khi cai söõa naùi seõ raát gaày vaø coù theå bò aûnh höôûng ñeán söï leân gioáng.

Sau khi giao phoái ñöôïc 3 tuaàn neáu heo naùi quaù gaày neân cung caáp cho heo naùi moãi ngaøy töø 4 ñeán 5 kg thöùc aên trôû leân thì heo naùi seõ hoài phuïc söùc khoûe vaø trôû laïi traïng thaùi bình thöôøng. Thoâng thöôøng naùi trong thôøi kyø chôø phoái vaø sau khi phoái, tuøy theo theå traïng coù theå cho naùi aên khoaûng 2,5 ñeán 3,0 kg thöùc aên daønh cho naùi mang thai.Tuy nhieân, cung caáp löôïng thöùc aên taêng theå troïng cho heo ñeán thôøi kyø 1 thaùng tröôùc khi sinh cuõng khaùc nhau tuøy theo möùc taêng ñeán thôøi ñieåm ñoù. Neáu thieáu thì phaûi boå sung theâm 4 ñeán 5 kg nöõa.

Vì vaäy, ôû giai ñoaïn mang thai vaø nhaát laø giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa thôøi kyø mang thai toát hôn heát laø cung caáp thöùc aên ñuû chaát dinh döôõng cho heo meï, phuø hôïp vôùi theå traïng, möùc naêng suaát vaø löùa ñeû cuûa caù theå ñeå baøo thai ñöôïc khoûe maïnh.

Moãi tuaàn ñieàu chænh löôïng thöùc aên cho heo coù theå ñaùnh giaù ñöôïc möùc taêng theå troïng cuûa heo trong caùc löùa ñeû nhöng moãi con coù caáu truùc vaø theå taïng khaùc nhau neân cuõng coù söï khaùc bieät veà möùc taêng tröôûng.

Vì theá, ñeå coù theå bieát roõ möùc taêng theå troïng cuûa töøng con trong ñaøn nhaèm ñieàu chænh löôïng thöùc aên cho phù hợp cần có các bảng theo dõi và đánh giá từng cá thể nái. Để tìm ra phương pháp theo dõi mức tăng trọng của heo, ta cần phải nắm rõ mức tăng trưởng của heo theo chu kỳ xuân, hạ, thu, đông. Một kỹ sư chăn nuôi phải mất tối thiểu chừng 2 năm nghiên cứu mới kiểm nghiệm được thực tế.

Nếu mục tiêu là 30 con cai sữa / nái / năm thì số con sinh ra phải là 14 con / lứa, số con nuôi là 13 số con cai sữa là 12,3 con và số lứa đẻ trong năm là 2,45. Tỷ lệ số con nuôi 95%, số lứa đẻ /năm 2,5 rất nhiều trại đạt được. Điều khó khăn nhất là làm sao để cho heo mẹ sinh nhiều heo con và đảm bảo khả năng lên giống, đậu thai tốt. Để tăng hiệu quả nhân giống thì luôn luôn duy trì và bổ sung những con heo khỏe mạnh, thay mới những con heo nái kém chất lượng do sức khỏe yếu vì số lần sinh quá nhiều, chú ý dinh dưỡng theo cá thể và theo giai đoạn sinh lý (mang thai, nuôi con, cạn sữa...). Việc thay những con heo có khả năng sinh sản cao tạo hiệu quả kinh tế rất lớn. Để đạt năng suất cao ổn định cần duy trì hợp lý heo nái lứa 1-3. Và để có heo trên lứa thứ 6 đẻ được 11 con trở lên thì phải có kỹ thuật quản lý tốt.

Biên dịch: Heo Team

Theo Pig & Pork

 

 

 

 

 

 

 
Các tin khác :
loading...
loading...

Công ty Kiến Thức Chăn Nuôi Hàn Việt
Số 3 đường số 2, KP. Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: (08) 5410. 3615 - Fax: (08) 5410 3573 - Email: heo@heo.com.vn
©Copyright 2010 by Kiến Thức Chăn Nuôi Heo
®Kiến Thức Chăn Nuôi Heo giữ bản quyền nội dung trên website này
Số lượt truy cập: stats counter